Emma Maame Efua Tandoh

Emma Maame Efua Tandoh

Emma Maame Efua Tandoh

Founder & Creative Lead - Love Ankara Ghana